Wednesday, March 30, 2011

JB TILL I DIE!!

today, first match for SMA Kolese De Britto for the Honda DBL... and we win 53-15 from Wates 2....
the bad thing is, The Red Robot Army do a plagiarism. Our JB Mania's sacred song (so sacred that the percussion stop playing in this song) "JB Till I Die" was copied by The Red Robot Army to "(their school number) till I die"...
Are you sure RED ROBOT ARMY? Cause you will face the fierce of DEMANGAN'S TIGER and the darkness and black side from THE REAL BLACK ARMY of JB MANIA that called DE BRITTO HOOLIGANS?

"MACAN DEMANGAN DE BRITTO YOGYAKARTA"
"HITAM SEJATI TAK AKAN MATI, DE BRITTO SAMPAI MATI"
"JB TILL I DIE. I KNOW I AM, I'M SURE, I AM DE BRITTO 'TILL I DIE"

Hey RED ROBOT ARMY, just take that and eat this... Just back to your desk and do your job for your fuckin' theatre and PSIKOPED.....

Monday, March 28, 2011

Dine and Bag

Last Satnite, I and my friends from SMA Kolese De Britto went to Tugu Ngayogyakarta Hadiningrat a.k.a. Tugu Jogja for celebrating the earth hour...

(actually, it wasn't so good, cause the WWF team weren't creative, so that the school guys that lead the celebration. FYI there are 4 high school that join the celebration, those are: SMA Kolese De Britto a.k.a JB (acronym from John De Britto), SMA Bopkri Satu a.k.a Bosa, SMA Stella Duce 2 a.k.a Stero (acronym from Stella Duce Loro), and SMA N 3 Yogyakarta a.k.a Padmanaba)

After that Krishna and me were so hungry, so that we decided to got something to ate. So we just jump on Krishna's motorbike and flew with the wind... Cause I was the one who drove so I just went to Tirtodipuran, and checked @ K'meals Restaurant to ate something.
We ordered Margherita Pizza, Spaghetti Bolognaise, Teh Poci, and Mineral Waters. We spent about 100k for that night, and we felt like we're rich! (the food was yummydelicioustastyawesome!)

It was 12.30 when I reached home, than I just slept.

Sunday Morning, I was awaken by my aunt. She woke me up @ 7.30 and gave me new t-shirt and new backpack that she bought in Ethiopia for me.... (FYI don't think about the dessert, cause actually Ethiopia was great said my aunt, and the spring of The Nile is from Ethiopia. Praise to Jah!)
The images in t-shirt is the arhamic (Ethiopian language) alphabet. And the backpack's awesome!! With Teddy Afro image printed and the logo of Lion Of Judah.

These are the picture:
Saturday, March 26, 2011

Today......

I want to share something to world today...
I've made this "janturan" text since one week ago... so I want to share.... (FYI Janturan is an opening part that tells us about the opening of story in a kingdom).. this janturan tells us about Dwarawati.. check this out:

Swuh rep data pitana, hanenggih negari pundita kang kaeka adi dasa purwa. Eka ateges siji, hadi linuwih, dasa sepuluh, purwa ingkang awiwitan.
Sanadyan kathah titahing dewa ingkang kasingan akasa, kasangga pratiwi, kaapit samodra laya, kathah ingkang sami anggana raras, nanging datan kadi nagari Dwarawati, Dwaraka, ya Maheralaya.
Sinebut negari Dwarawati, satuhu dadi palawanging jagad nuswantara. Uga sinebut Dwaraka satuhu dadi papan pambuka wenganing rahsa. Maheralaya, mahera ateges sorot, laya iku pati, ingkono dunungin pepadhang urip sepisan nganti tumekaning pati.
Minangka bebukaning carita, pranyata Negara Dwarawati iku negara kang panjang, punjung, pasir, wukir, loh jinawi, gemah ripah, karta, tata, lan raharja. Tuhu negari kang ngungkuraken pareden, nengenaken pasabinan, ngasataken segara, ngurug rawa-rawa,miwah ngayunaken bandaran agung.
Loh ateges subur tinandur, jinawi iku murah apa kang tinuku. Mula ripah tegese para titah ingkang sami dedunung aneng salebeting negari katingal jejel apipit, tepung cukit taritis, mila papan wiyar katingal rupak awit raharjaning negari. Karta ateges para titah datan kirang sandhangan, pangan, kaliyan papan. Tata ateges para kawula tata tentrem atine, uga ateges tata ing hukum kalawan undhang-undhang. Tembung raharja tegese negari Dwarawati tebih marang parangmuka, miwah para mantri, bupati tan samya bijaksana, limpat ing kawruh, putus wajib pangolahing nata.
Adedhasar negara Dwarawati iku negara kang padhang jagade, jero tancepe, dhuwur kukuse, adoh kuncarane tur jembar jajahane. Kathah para raja, adipati, bupati, lan titah mancanagari ingkang kagum, sumuyut sumawita mring Sang Narpati.
Sinten ta ingkang lenggah wonten ing dhampar kencana, mboten liya inggih sang Prabu Sri Bathara Kresna, ya Sang Padmanaba, Cakrapanu, Kesawa, Danardana, Janardana, Narayana, Harimurti, Wisnumurti, Mahendrasiwi, Reksakaning Bawana.
Jejuluk Kresna, amergi cemeng sarirane, trus mbalung sungsum ludirane. Padmanaba ateges sekar sumorot, awit Sang Nata gadhah sekar wijaya kusuma, yaiku sekar panguripane para titahing jawata. Ajejuluk Cakrapanu mergi sang nata anggadhuh pusaka Cakrabaskara, pusaka pangleburing durangkara. Kesawa  tegese panah linuwih, Danardana tegese kendhat denira dedana. Janardana artine wong sugih dadi sakciptane. Narayana asring damel pepadhang maring para titah janma manungsa. Harimurti limpat ing ajur ajer. Wisnumurti, tuhu Wisnu sawantah. Mahendrasiwi ateges yogane Dewi Mahendra, Reksakaning Bawana mengku werdi surya baskaraning jagad.
Nalika semana Sang Nata kaadep dening putera satriya Parang Garuda, Raden Harya Samba ya Wisnubrata ya sang Kilatmaka. Bagus warnane, wasis yen micara, tue limpat ing pasanggrahita. Sinambung ing wuntat satriya ing Lesanpura,  Sang Raden Harya Setyaki, Sencaki, Singamulangjaya, Bima Kunthing, Wresniwira, Yuyudana, ya Tambakyudha,. Gegaman pusaka Gada Wesi Kuning, sang Raden dados bebentenging negari, banteng keraton, lan paksi narendratama. Datan kantun warangka nata nenggih Patih Udawa, putra Widarakandang, kang amarikelu konjem bantala denira marak mangarsa nata. Datan kantun raka nata ing Mandura Prb. Baladewa, ya Balarama, ya sang Wasi Jaladara, ingkang caket mring Sri Nalendra.
Ing sasanasumewa ander para mantri bupati nayaka miwah sentanananing praja tan ana kang gothang pasebane. Ambelabar ngantos dumugi sajawining tratag, kadi andhoyong-ndhoyongna pancak sucining alun-alun, kadhesek kang samya nangkil, abra busanane wadya kaya ta sekar setaman kang lagi mekar.
Ing alin-alun pepanjen umbul-umbul bandhera lelayu, payung agung bawat tinon angendhanu pindha mendhung.
Mangkana pangandikaning sang Nata lamun kapanduk ing lesan

and today i have the list of Javanese Gending for world:
  • Ktw Puspawarna
  • Ktw Sri Narendra
  • Ktw Pocung
  • Ktw Puspanjala
  • Sinom Parijotho
  • Sinom Nyamat
  • Pangkur Nyamat
(FYI: Ktw means Ketawang)

And later I will join some fellas from SMA Kolese De Britto and Jogjakarta residents for the earth hour @ Tugu Jogjakarta from 20.30 till 21.30 than off to Magelang to meet Grannies and play gamelan with my best friend Samuel "Kojek" Cahyo...

That's all for today, Hong Wilaheng Awighnam Astu Purnama Sidham. And I upload some old pictures, from last year show at SMA Kolese De Britto with the lakon Kikis Tunggarana.. I'm the one with blue-purple Surjan and the Keris (the Dalang / Puppet Master)

 after the show, with my Guru, friends that play the gamelan, grannies, and relative

 the powerful sindhen


 from behind the screen

 action one

 action two
(thanks to Krishna "Lambe" Wardhana)


after the show

Friday, March 25, 2011

rain will never defeat me

hahahahahah
today, actually this night..
My Pitung (a retro motorcycle, Honda C70) and I ran over the Southern Ring Road, Seturan, Tajem, Maguwoharjo Stadium, Purwomartani, and Condong Catur during the heavy rain... and My Pitung and I wasn't injured at all... Thanks God....

A good swimming with Ray Fandi Radiastyo "Gendut", Krishna "Lambe" Wardhana, Pascalis "Kenthon" Pareska and a medium tasted Magelangan with Krishna "Lambe" Wardhana close this day... It's night already here in  My Crib at Mancasan Kidul, Condong Catur, Depok, Sleman, Jogjakarta..

so this is the song for the rest of the day, Ladrang Srikaton and Ketawang Pocung (with ayak-ayak, srepeg and, sampak in manyura part) performed by the UCSB Central Javanese gamelan ensemble Kyai Slamet..

getting crazy

hei world!
hahahah new news from me....
crazy news exactly....
they are:
  • I haven't taken a shower or splash since the last fuckin 24 hours..... (eww... it feels suck!!)
  • Too many schooldays and test, will crush our brain!! (fuck u "Doraemon")
  • Thanks to Maryono for the discussion, Nanik "the explorer" for the free hour, Susi for the good films, St Kartono for the crossword puzzle and the time for library (for me De Britto's library means more than liberty hahahahah), and Bendrat "the bear" for your art speech that made half of the class slept... and to my besties KW, Eca, and Jati for those cap sa games (Gondez Su)!!
and theme song for today is Sundari Sukotjo - Mahameru:

Wednesday, March 23, 2011

Hello world....

Who ever slept from 2pm 'til 5.30 am?
Me, I am...

Today i woke up at 5.30 am just like the usual..
But, I've slept for about 16 hours....
Hahahah helll yeah..
Yesterday, I was so sleepy then I just slept at 2 pm... (maybe that's because of the Chemistry test)
So Ijust slept.... than woke up in the morning...
But what..... I have a Mathematics Mid Semester test....... and I didn't study at all.... what I did was just praying.. and Thank's to God Almighty, that the test is not so hard... hope I can pass this test...

And today I also watched some movies... Jennifer's Body(this is actually sucks... but the ending, music, and sex scene help this film) and Gamer (this is great)

So that's all of my posting for today from my crib, at Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (the special region)...
and this is the theme song for today.. still same artist.... Bob Marley with his song: Redemption Song

Friday, March 18, 2011

Thank You Lord!!!

Thanks Lord... You've saved me once again!!!
Thanks Lord, that you've given Bob Marley and his beautiful music to me...

Today I felt very fucking dizzy. Cause of all the problem. But Jah remind me about Bob Marley's song. Three Little Birds.

This song really really strengthen me up! So now, let's sing and say : "Don't worry about the thing. Cause every little thing gonna be alright... I won't worry"

My prayer (in Javanese) :

Hong Wilaheng Awignam Astu Purnama Sidham

Duh Gusti, kawula ngaturaken sembah sedaya bekti kawula, pejah gesang kawula wonten ngarsanipun Paduka Pukulun Pangeran Ingkang Akarya Jagad.... Rama, Putra, tuwin Hyang Roh Suci....


Jah Bless Em All.... keep rockin' rollin'